>

   การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “สำนักงานสถิติแห่งชาติกับบทบาทด้านข้อมูลของประเทศ” ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

*********************************

 

​​