การประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ครั้งที่ 2​

           เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ครั้งที่ 2 และผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) โดยมี ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง และนักวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอผลการศึกษา และได้รับเกียรติจากนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​