การประชุมการนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อยอดในบางประเด็นเกี่ยวกับ การสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563​

           เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมการนำเสนอผลการวิเคราะห์ ​
ต่อยอดในบางประเด็นเกี่ยวกับการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​