​ ​

   สำนักงานสถิติแห่งชาติเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ​

           เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผอ.กองสถิติเศรษฐกิจ นางสาวสุวรรณี วังกานต์ ผอ.กองสถิติสาธารณมติ เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

*********************************

 

​​