สสช. แถลงผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2563 (MICS6)​

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟ เสนอผลการสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเด็กและสตรีหลายด้าน เช่น อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น และการลงโทษเด็กด้วยวิธีรุนแรงที่บ้านซึ่งมีแนวโน้มลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลด้านภาวะโภชนาการของเด็ก และอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​