สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าศึกษาดูงาน ​

          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับข้าราชการจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ
และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************