ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับบริกรข้อมูลภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ​

          วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับบริกรข้อมูลภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม 401 และ 402 ชั้น 4
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​