ประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบสอบถาม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565​

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจด) ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​