ตรวจราชการ จ.นครราชสีมา

    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนคราชสีมา

*********************************