ตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

*********************************