​

   ตรวจราชการ จ.สุรินทร์​

           เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข
เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

*********************************

 

​​