ประชุมร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ​​

           เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงาน ๒๖ หน่วยงาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาด้านมาตรฐานสถิติ และรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติ (แนวทางการจัดทำรายงานสถิติและสัญลักษณ์ในตารางสถิติ) และร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ (เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ ศาสนา และสกุลเงิน) ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 ​

​​