การประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
The International Conference on Nation-Building (ICNB) 2020 :
Nation-Building in the Pandemic New Normal

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายจำลอง เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวบุศรา แสงอรุณ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The International Conference on Nation-Building (ICNB) 2020 : Nation-Building in the Pandemic New Normal (การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด) การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งร่วมเสนอนโยบาย แนวคิด บทความวิชาการและผลการวิจัยในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการจัดการสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ และเพื่อการสร้างชาติ ด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งจัดโดยสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการสร้างชาติประเทศไทย สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​