​ ครบรอบ 18 ปี สปสช.​

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ
และนางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโอกาสวันสถาปนา
ครบ 18 ปี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โถงชั้น 2 สปสช. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************