วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ​

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายจำลอง เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​