สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 การปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ จ.ชลบุรี​

           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ โดยมี นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการ ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียนต่าง ๆ (Register-based census) รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิด (โมเดล) เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมประชากรของประเทศ โดยใช้แท็บเล็ตในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม (พนักงานแจงนับ) มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

*********************************

 

​​​