Thailand Digital Outlook 2020 ​

           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงาน Thailand Digital Outlook 2020
การสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านดิจิทัลของประเทศ ในการนี้ สดช. ได้ผลสรุปการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook เรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดจัดการสัมมนา การสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านดิจิทัลของประเทศ ปี 2563 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการและนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลสู่สาธารณชน ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​