การประชุมคณะมนตรีประศาสตร์การของสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่ 16 ​

           นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะมนตรีประศาสตร์การของสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่ 16 The sixteenth session of the Governing Council of the statistical institute for Asia and the Pacific ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 โดยประชุมผ่านระบบทางไกล ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก ณ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบ ผู้แทนจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก-เอสแคป (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมพิจารณาแผนงาน/โครงการ​ที่สำคัญ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของนักวิชาการสถิติของรัฐ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี2563 ให้สอดคล้องรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา-19 (COVID-19)ทั้งนี้ประเทศไทยได้สนับสนุนแนวความคิดในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติในสาขาต่างๆระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการเรียนเสมือนจริง (Virtual Learning) และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีประศาสตร์การ ของสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่ 17 ในเดือนธันวาคม 2564 ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเอเชียและแปซิฟิก-เอสแคป ต่อไป

*********************************

 

​​​