การประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ​

          วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​