การประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ​

          วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 และการชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน Register based census ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​