การประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 10
(The 10TH Session of the ASEAN Community Statistical System Committee) ​

           เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 10 (The 10TH Session of the ASEAN Community Statistical System Committee) ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2563 โดยประเทศเวียดนามเป็น
เจ้าภาพ ACSS10 เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือเกี่ยวกับการทำงานประจำปี และแผนกลยุทธ์ของ ACSS ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559 - 2568 และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสถิติของอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านสถิติของอาเซียน ในการนี้ นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ ในฐานะประธานการประชุม ACSS 9 ซึ่ง สสช. เป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2562 ได้กล่าวสรุปการประชุม ACSS 9 ต่อที่ประชุมด้วย

*********************************

 

​​​