โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ ​

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2
ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​