ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ​

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 และการชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนให้กับผู้ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอบรม 2
ฝั่งทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​