สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 (สพส.64)

           เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 (สพส.64) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย โดยมี ผศ.ดร. ศรัญญา เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร. สุรศักดิ์ ไชยสงค์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ​

*********************************

 

​​​