เยี่ยมชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (EIC)​

           เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (EIC) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (EIC) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าวฮิลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศและทดสอบนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ผู้พัฒนาจากอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

*********************************

 

​​​