ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำโดยนางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเตรียมความพร้อมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเข้าประกวดตามเกณฑ์ประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทโดดเด่นในปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องประชุม 201​ชั้น 2 และห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ซอยพหลโยธิน 7 กรุงเทพมหานคร

*********************************

 

​​​