บรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ​

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กองนโยบายและวิชาการสถิติเห็นว่า ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้และทักษะใหม่ๆ
จึงประสานกับข้าราชการที่เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว มาบรรยายความรู้และประสบการณ์ ผู้บรรยายได้แก่ นางสาวฑิตฐิยา อังกาบสี เข้าร่วมการฝึกอบรม Invitation to the 62th IATSS Forum Program ณ ประเทศญี่ปุ่น นายฐิติวัฒน์ แก้วอำดี เข้าร่วมการฝึกอบรม Ledership and Strategist ณ ประเทศออสเตรเลีย นายวิชาญ ชูรัตน์ เข้าร่วมการฝึกอบรม Strengthening the Statistical Capacity of SDGS Indicators Big-Data for Development Countries ณ สาธารณรัฐเกาหลี แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน 152 คน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​