คณะทำงานจัดทำข้อมูลการขนส่งสินค้าจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการขนส่งสินค้าจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาข้อมูลด้านการขนส่งสินค้าให้เป็นระบบ โดยการพัฒนานวัตกรรมข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นการสร้างมูลค่า (Value) ให้กับข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูล สสช. ในฐานะแกนกลางการจัดทำฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ และเป็นปัจจุบันของประเทศ จึงมีแนวคิดจัดทำข้อมูลการขนส่งสินค้าจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเกิดการประสานการทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

**************************************************