Government Data Catalog : GD Catalog

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) โดยมี นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี  

**************************************************