อบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รุ่นที่ 7

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางอัมพรรณ พุกดำ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจำนวน 75 คน และส่วนภูมิภาค จำนวน 228 คน โดยอบรมผ่านศูนย์การประชุมทางไกลจังหวัด (VDO Conference Center) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

**************************************************