การประชุมการนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐาน
การนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ

    วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อร่างมาตรฐานการนำเสนอสถิติและการผลิตสถิติ สัญลักษณ์ในทางสถิติ การใช้การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************