โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
วิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference รุ่นที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สถิติจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดข้อถามเกี่ยวกับนิยาม วิธีการบันทึกข้อมูล และสามารถปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​