โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

         เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติภาคกลางและภาคใต้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการดังกล่าว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 ​

​​​