อบรมวิชาการสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37

         เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 ให้แก่บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญทางด้านวิชาการสถิติ และพัฒนาสมรรถนะให้สามารถจัดทำโครงการสำรวจและนำเสนอข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องอบรม 1 ทิศใต้ ชั้น 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​