การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้านสถิติของประเทศร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มีสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการวางแผน และประเมินผลการพัฒนาได้ทุกระดับ ณ ห้องประชุม 401 และ 402 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​