พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

    เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายของบุคคลบางประเภท ประจำปี 2563 ในการนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ณ ห้อง Auditorium บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

*********************************