งานวันสิทธิมนุษยชนสากล

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ และนางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2563 เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนรับรู้

*********************************