การประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 4

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด การประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 เพื่อหาลักษณะการประกอบการเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรตามทะเบียนกับที่อยู่จริง ผ่านระบบ Video Conference และระบบ Yealink Meeting กลุ่มที่ 4 จำนวน 16 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครปฐม ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​