การประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 5

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูล
ผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 เพื่อหาลักษณะการประกอบการเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรตามทะเบียนกับที่อยู่จริง ผ่านระบบ Video Conference และระบบ Yealink Meeting กลุ่มที่ 5 ภาคใต้ จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง พังงา ปัตตานี สตูล นราธิวาส ยะลา ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

​​​