การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

          เเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และปาฐกถาเรื่อง “GD Catalog for Open Data”เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 ชั้น 6 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​