รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างความคิดจิตพอเพียง”)

          วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างความคิดจิตพอเพียง” ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี พ.อ. วิชัย สาคัมภีร์ นปก. ประจำ บก.ทท. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​