การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่องการวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กรและความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ
กระบวนงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 ชั้น 6 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​