การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบรายงานการปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติ ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และการดำเนินงานในการบูรณาการสถิติจากข้อมูลทะเบียน เพื่อจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และสำมะโนการเกษตร ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*********************************

 

​​​​