การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรม เรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" โดยมีพระธรรมวิทยากรจากวัดปัญญานันทาราม เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมของบุคลากร ปลูกจิตสำนึกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา อันจะนำไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​ ​