ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ นางสาวปัทมาวดี พงศ์สวัสดิ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินร่วมสังเกตการณ์ ณ ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*********************************

 

​​​​ ​