โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564

          นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง (เพิ่มเติม)โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยบูรณาการฐานขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 โดยจะมีการสำรวจการทำการเกษตร ผู้ถือครองทำการเกษตร เนื้อที่เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ร้านรับซื้อสินค้าเกษตร และตลาดสินค้าเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์การประชุมชี้แจงนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7 เมษายน 2564

*********************************

 

​​​​ ​