แนวทางการจัดทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19

          วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จับมือ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย และแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP)
จัดเสวนาไฮบริด ดึงองค์กรสถิตินานาชาติและหน่วยงานภาครัฐของไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการมุมมองการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป โดยในงานดังกล่าว นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ Ms. Gemma Van Halderen ผู้อำนวยการแผนกสถิติ ESCAP ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน สำหรับกิจกรรมเสวนาซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง ในการเสวนาช่วงที่ 1 ดำเนินรายการโดย Ms. Gemma Van Halderen ผู้อำนวยการแผนกสถิติ ESCAP เป็นการแลกเปลี่ยน มุมมองและประสบการณ์ในการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ร่วมด้วยวิทยากรจากองค์กรสถิติในต่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย สำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และสำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSD) การเสวนาช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภาครัฐแถวหน้า ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ร่วมแสดงทรรศนะและข้อคิดเห็นในหัวข้อ “ระบบสถิติก้าวไกล สร้างอนาคตไทยด้วยข้อมูล

*********************************

 

​​​​ ​