การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญคือ การรับทราบรายงานการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) และการพิจารณาเกณฑ์ประเมินการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 ของส่วนกลาง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)

*********************************

 

​​​​ ​ ​