ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/๒๕๖๔    ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) โดยมีนายชัยวุฒิ      ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) ฉบับปรับปรุง ก่อนนำเสนอ ครม. ประกาศใช้ และการเสนอ ครม. เพื่อมีมติให้หน่วยงานให้ความร่วมมือ    ในการลงทะเบียนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) โดยนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย​

*********************************

 ​

​​​​ ​ ​​ ​​