สสช. MOU สสส. ลงนามความราวมมือทางวิชาการ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2564

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิค
การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ห้อง 505 ชั้น 5 ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ

*********************************

 

​​​​ ​